Phát triển bền vững

Tính bền vững trong tất cả các chương trình là ưu tiên hàng đầu của Loreto Vietnam. Một trong những nguyên tắc hoạt động của chúng tôi là phát triển và nuôi dưỡng các mối quan hệ hợp tác. Đây cũng là chìa khóa đến các dự án thành công lâu dài của Loreto Vietnam.

Khi lập kế hoạch và thiết kế các chương trình, chúng tôi tập trung vào đảm bảo tính bền vững lâu dài thông qua chiến lược trao quyền cho các đối tác và cộng đồng địa phương. Loreto Vietnam duy trì kết giao và gắn bó chặt chẽ trong suốt quá trình thực hiện chương trình và tiếp tục giám sát sau khi dự án hoàn thành. Nhờ cam kết bền vững này, chúng tôi đảm bảo xây dựng năng lực cho các cộng đồng địa phương và phát triển khả năng lãnh đạo, đồng thời nâng cao cơ hội triển khai lâu dài các chương trình 'giáo dục kiến tạo thay đổi' cho nhóm trẻ em dễ bị tổn thương nhất mà Loreto Vietnam đang hỗ trợ.