Giải trình minh bạch

Nguyên tắc hoạt động

1. Chính trực trong hành động

2. Phát triển và nuôi dưỡng các mối quan hệ hợp tác dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau..

3. Đảm bảo hoạt động chuẩn xác minh bạch.

Mục tiêu chiến lược

1. Loreto Vietnam sẽ thúc đẩy các hoạt động tiếp cận giáo dục.

2. Loreto Vietnam sẽ tạo điều kiện cho việc phát triển và triển khai các chương trình giáo dục chất lượng.

3. Loreto Vietnam sẽ tạo điều kiện và cơ hội cho các cộng đồng thiệt thòi phát huy hết tiềm năng của họ.

4. Loreto Vietnam đặt mục tiêu đạt tính bền vững trong xây dựng tổ chức, các chương trình và kết quả tác động.

BÁO CÁO