Kết quả chương trình giáo dục

0

Trẻ em

hưởng lợi trực tiếp dự án giáo dục
0

Trẻ em cần sự trợ giúp đặc biệt

được hỗ trợ giáo dục hòa nhập
0

trường học

được xây mới và cải tạo
0

nhà trẻ

được xây mới
0

phòng vi tính

được trang bị đầy đủ
0

khu vệ sinh

được cải tạo và nâng cấp
0

thư viện thân thiện

cải tạo và nâng cấp
0

trẻ em nghèo

được cung cấp học cụ và đồng phục