Môi trường học tập

Tạo môi trường học tập

Chúng tôi biến trường học thành môi trường học tập thân thiện với trẻ em bằng tài liệu giảng dạy và thư viện đầy sách dành cho trẻ em hấp dẫn.

Creating a learning Environment

We transform schools into child-friendly learning environments with teaching materials and libraries full of engaging children’s books.

Tạo môi trường học tập

Chúng tôi biến trường học thành môi trường học tập thân thiện với trẻ em bằng tài liệu giảng dạy và thư viện đầy sách dành cho trẻ em hấp dẫn.

Lifelong Learners

Lifelong Learners

Students have access to materials that are carefully designed to develop their literacy skills, as well as to foster excitement about reading.

Lifelong Learners

Students have access to materials that are carefully designed to develop their literacy skills, as well as to foster excitement about reading.

Lifelong Learners

Students have access to materials that are carefully designed to develop their literacy skills, as well as to foster excitement about reading.

Lifelong Learners

Sinh viên có quyền truy cập vào các tài liệu được thiết kế cẩn thận để phát triển kỹ năng đọc viết của họ, cũng như thúc đẩy sự phấn khích về việc đọc.