Loreto Việt Nam là một tổ chức từ thiện Úc đang hoạt động tại Việt Nam trong suốt 20 năm qua. Chúng tôi tập trung về giáo dục, để cho phép trẻ em thiệt thòi tại các tỉnh xa, tiếp cận giáo dục có chất lượng. Loreto khi Việt Nam chuyển sang giai đoạn tiếp theo của cuộc hành trình của chúng tôi, chúng tôi đang tìm kiếm các thành viên hội đồng quản trị những người có thể giúp chúng tôi đạt được mục tiêu chiến lược của chúng tôi.