Loreto Vietnam - Australia Program (LVAP) là một tổ chức Phi chính phủ có giấy phép hoạt động tại Việt Nam (Số giấy phép: 15/CNV-VPDA) nhằm giúp giảm tình trạng nghèo khó của người dân thông qua việc tạo nhiều cơ hội giáo dục có chất lượng, ích lợi cũng như đáp ứng được nhu cầu của các em học sinh khó khăn và khuyết tật. Kể từ năm 1997, LVAP đã giúp đỡ hơn 60,000 trẻ em thuộc các dự án của chúng tôi; hỗ trợ các em bằng nhiều hình thức để tăng cường phát triển một môi trường học tập mang tính khuyến khích cao cho các em. 

Vun đp tương lai cho tr em bng hình thc h tr phát trin giáo dc cho tr khuyết tt và tr có hoàn cnh khó khăn, thit thòi – đc bit là tr nhng đa bàn vùng sâu, vùng xa trên khp đt nước Vit Nam – góp phn làm xã hi phát trin và tươi đp hơn.

Mang đến nhiu phương thc h tr v giáo dc có giá tr lâu dài và bn vng, thông qua vic xây dng nhng môi trường hc tp mi, thun li, nâng cao các chương trình hc và h tr đ dùng, trang thiết b giáo dc – nhm trang b cho tr em nhng công c ti ưu nht đ khám phá tim năng và năng lc hc tp ca mình.

 

Mang đến nhiều phương thức và hình thức hỗ trợ có tính chất  cốt yếu, nền tảng cho các dự án và tiếp tục hướng các đối tác địa phương đến mục tiêu phát triển tự thân và bền vững. Khi đó, ngành giáo dục và các cộng đồng địa phương có thể tự thân phát triển về lâu dài dù không còn những đóng góp và hỗ trợ tài chính thường xuyên từ LVAP.